Sakai fish farm | Breeding of Koi(Nishikigoi)

EN

Information

No.200 Corrected to Female.

2020.10.14